دوره های آموزشی

حل معادلات دیفرانسیل به کمک تبدیل لاپلاس
حل معادلات دیفرانسیل به کمک تبدیل لاپلاس

تاریخ شروع: 1398/6/2
آموزش انتگرال دوگانه (ریاضی عمومی ۲ دانشگاه)
آموزش انتگرال دوگانه (ریاضی عمومی ۲ دانشگاه)

تاریخ شروع: 1398/6/1
آموزش ریاضی عمومی ۱ دانشگاه
آموزش ریاضی عمومی ۱ دانشگاه

تاریخ شروع: 1398/5/31
آموزش ریاضی عمومی ۱ دانشگاه
آموزش ریاضی عمومی ۱ دانشگاه

تاریخ شروع: 1398/5/14